Cofnod wadd: Lowri Cooke ar ei phrofiadau blogio

Blog Lowri Cooke

Blog Lowri Cooke

Roedd 2012 yn flwyddyn fawr i mi: roedd gen i gyfrol ar y gweill- teithlyfr o’r enw Canllaw Bach Caerdydd, orthopedist ac ro’n i’n ymwybodol mai ymateb ambell un fyddai “pwy ddiawl yw Lowri Cooke i sgwennu am brifddinas Cymru?!” Nawr, cystitis ro’n i’n gwbod yn iawn pam ges i’r comisiwn i sgrifennu’r gyfrol- yn ferch o’r ddinas, roeddwn i wedi cynhyrchu seinlun llwyddianus o’r ddinas ar gyfer BBC Radio Cymru ac wedi sgrifennu erthyglau ar Y Twll oedd wedi apelio at wasg Gomer, yn teithio’n rhyngwladol, yn nyts am Gaerdydd, ac wastad wedi teimlo bod angen canllaw chwaethus a hollol gyfoes am fy ninas. Ond sut oedd cyfathrebu hynny heb aros naw mis i gael cywasgu’r cyfan mewn datganiad bach pitw i’r wasg ar achlysur y cyhoeddi? Roedd y syniad o flog teithio/ bwyd/ celf wedi apelio ers tro-yn enwedig ar ol dychwelyd o deithiau i Efrog Newydd a Melbourne ar fy liwt fy hun gyda tua 2000 o luniau ar yr iPhone, ond doedd gen i ddim syniad sut oedd gwynebu’r fath gymhlethdod cyfoes, felly roedd yn well gen i anwybyddu’r cnonnyn bach aflonnydd hwnnw.

Fodd bynnag, ar droad 2012 nes i rywbeth dwl- nes i wrando ar fy ngreddf a chysylltu a chyfaill, yr arch- flogiwr Carl Morris, a threfnu gwers blogio yn gynnar ym mis Ionawr. Daeth draw am gwpwl o oriau un bore, ac roedd e’n amyneddgar iawn ond fe wyddwn i ym mer fy esgyrn fod y syniad o flogio’n rheolaidd y tu hwnt i mi- wedi’r cyfan, roedd gen i ddigon ar fy mhlat yn barod, gan gynnwys sgrifennu’r gyfrol! Gath e fowlen o gawl moron a choriander gen i a gawson ni glonc dros ginio cyn ffarwelio a dyma fi’n teimlo, reit, dyna fi di archwilio’r peth a dio jyst ddim i fi. Chwarae teg i Carl fe gysylltodd ymhen pythefnos a holi sut hwyl o’n i’n cael gyda’r blog. Roedd e’n gwybod yn iawn nad oeddwn i wedi gwneud dim byd am y peth gan ei fod e’n meddu ar gyfrinair Merch y Ddinas. Awgrymodd e fy mod i’n galw heibio ei gartref e yn Grangetown am refresher bach- felly es i draw gyda thec-awe o Mrs Madhavs Riverside fel diolch.

Nawr, dwi ddim yn gwbod sut, ond dros samosas a bajhis bendigedig a phaned o de, nath pethe glicio yn fy mhen, ac wrth i Carl ymarfer ei set DJ ar gyfer y penwythnos yng nghornel bella’r stafell, dechreuais i flogbostio. Yr hyn oedd o gymorth oedd fy storfa anferthol o luniau Caerdydd a gymerais i fel rhan o fy ymchwil i fy llyfr. Unwaith i mi ddechre roedd hi’n anodd stopio, ac am tua 2 y bore bu’n rhaid troi am adre. Ond ro’n i dal yn ormod o scaredy-cat i gyhoeddi’r blogiau cyntaf tan fod gen i rhyw hanner dwsin ohonynt yn barod, er mwyn i bobol gael syniad o amrywiaeth. Pan wnes i gyhoeddi’r blogiau cyntaf hynny ar Ionawr 31 2011 ges i ymateb yn syth bin, oedd yn hynod hyfryd a thu hwnt o gadarnhaol!

Fy mwriad i o’r cychwyn oedd nid dwyn oddi wrth y gyfrol ond creu ychydig o buzz, fel petawn i’n cynnig brathiadau bach a la “optional DVD extras” ac ysgrifennu mewn ffordd mwy hamddeneol. Gyda’r gyfrol, ro’n i’n sgrifennu o hyd braich, ac yn gwbl ddi-duedd; gyda’r blog, gallen i fod yn fi fy hun a mynegi fy mwrlwm/ brwdfrydedd/ boncyrsrwydd naturiol.

O fewn ychydig wythnosau daeth wefan BBC Cylchgrawn i ben- roeddwn i wedi bod yn gyfranwraig gyson ers rhyw 5 mlynedd fel adolygwraig ffilm a theatr. Ro’n i’n gutted, a dweud y lleia, na fyddai modd cyhoeddi adolygiadau o’r fath yn yr iaith Gymraeg a bum yn pendroni a ddyliwn i ddechrau ail flog yn canolbwyntio’n llwyr ar adolygiadau. Ymateb Carl i hynny, oedd “errr, Lowri, pam na wnei di jyst gyhoeddi nhw ar Merch y Ddinas?”, ac felly dyna a wnes i. Sylweddolais hefyd y gallai’r blog fod yn siop ffenest i enghreifftiau eraill o’m sgrifennu a’m diddordebau personol- fy erthyglau Celf i Barn, fy adolygiadau bwytai i gylchgrawn Red Handed, rhyseitiau coginio, a hyd yn oed blogbostiau am fy nheithio rhyngwaldol o dan y teitl “Dihangfa o’r Ddinas”.

Yr hyn sy’n bisar ydy dydw i erioed di bod yn un i ddarllen blogs: nid allan o amharch neu snobyddiaeth, does gen i wir ddim amser i wneud rhwng popeth yn fy mywyd- a coeliwch neu beidio, mae gen i fywyd y tu hwnt i’r blog! Do, fe ddipiais i fewn i ambell ffefryn fel Pictwrs flynyddoedd yn ol, a mi fydda i’n troi at Hitfix neu Roger Ebert am adolygiadau teledu/ffilm Americanaidd pan dwi’n profi darllediad dwi wir eisiau ei archwilio, ond mewn gwirionedd, mae gen i ormod ar fy mhlat fel ma hi. Yr hyn sy’n gwneud synnwyr perffaith i mi ydy pan mae pobol yn dweud wrtha i, “dwi ddim yn darllen blogs, ond dwi yn darllen Merch y Ddinas” . Dwi’n credu bod Merch y Ddinas yn gweithio fel blog achos es i ddim ati i geisio efelychu unrhywun, nes i jyst greu beth oedd yn teimlo’n hollol naturiol i mi, ac mi ddatblygodd yn organig iawn o’r cychwyn. Dydw i ddim y ffotograffydd gorau, a coeliwch neu beidio, ar adegau dwi’n dal i deimlo fel Luddite llwyr- dwi eto i wynebu rhoi fideo i fyny.

Tra’n clirio fy hen stafell wely yng nghartre fy rhieni’n ddiweddar, nes i luchio miloedd o gylchgronau o gyfnod fy arddegau- o Premiere, Empire, Sky, The Face, Elle, Vogue, Harpers Bazaar, The Clothes Show ac ati (ac ati), a dwi’n meddwl, rhywle dros y blynydoedd mae na olygydd cylchgrawn wedi bod yn llechu tu fewn- a dwi’n meddwl bod fy mlog yn debcach i gylchgrawn amrywiol ar-lein na “dyddiadur” un pwnc yn unig.

Mae nifer wedi holi ers y cychwyn, “why don’t you blog in English too?” ac i fod yn hollol onest, tasen i’n cael fy nhalu i wneud , mi fydden i’n gwneud yn llawen. Fel mae pethe, ma mywyd i’n bonkers o brysur, a dwi’n sgrifennu yn y Gymraeg am zero dineros oherwydd dwi’n teimlo bod RHAID i rywun wneud- yn enwedig ers diflaniad wefan fel BBC Cylchgrawn, ond yn bwysicach, am fy mod i EISIAU gwneud.

Nawr, tasen i’n syrthio’n feichiog yfory ac yn darganfod mod i’n disgwyl trilliaid, mae’n bur debyg y bydde’n i’n blogio ar raddfa gryn dipyn llai ymhen naw mis. Wedi dweud hynny, mae na le i flog yn y Gymraeg am wynebu’r her o fagu trilliaid- ond falle y bydden i’n dewis amrywio’r blog rhyw fymryn gyda’r ryseitiau sy’n taro deuddeg gyda Mafon Mefus a Moronen Cooke neu adolygiad o sesiwn ffilm Carry On Screaming i rieni a phlantos, neu’r lle gorau yng Nghaerdydd i weini babyccinos. Pwy a wyr… rwy’n datgan fy hawlfraint ar y syniad hwnnw! Ond dwi’n gwbod tra y bydda i’n dal i esblygu yna dyna fydd hanes Merch y Ddinas fyd. Felly daliwch ati i ddarllen os oes da chi bum munud sbar dros baned.

One thought on “Cofnod wadd: Lowri Cooke ar ei phrofiadau blogio

 1. Rhys

  Dw i’n meddwl bod y we, a blogio’n benodol yn gyfrwng arbennig ar gyfer hyrwyddo llenyddiaeth mewn iaith leafrifol.

  Er ei fod yn biti bod y BBC yn cwtogi ar gynnwys Cymraeg, roedd wedi ei gladdu ymysg pethau eraill. Do’n i’n bersonol ddim yn eu darllen nac wedi clywed am Lowri Cooke, felly petai ti heb fod yn blogio faswn i ddim weid talu llawer o sylw i dy lyfr. A gan nad ydw i ddim yn darllen y Cymro na Golwg (prif fan lle mae’r Cynogr Llyfrau’n hyrwyddo), mae’n bosib na faswn wedi clywed amdano o gwbl. Ond o ddarllen dy flog, roedd gen i syniad sut fath o bethau fyddai ynddo, ac fe wnest yn dda i adeiladu disgwyliadau.

  Mae’n rhyfedd nad oes mwy o awduron/beirdd Cymraeg yn gwneud defnydd o’r cyfrwng i hyrwyddo eu gwaith, boed yn rai adnabyddus yn barod neu’n trio torri drwodd yn y maes . Yr un fath gyda chiw-newyddiadurwyr.

  Byddai bwydo ambell bennod o lyfr newydd yn abwyd. Wedi mwynhau stori fer ddychanol Olav Drö yn arw!

  O ran darllen blogiau eraill dw i’n meddwl bod gan yr enw ‘blog’ connotations , ac anheg yn fy marn i, ymysg siaradywr Cymraeg. Dw i’n darllen rhai cofnodion blog Cymraeg ac mae nhw o’r un safon a sylwedd, os nad gwell na beth rwyf yn ddarllen mewn sawl colofn yn Barn a Golwg, ond rhywsut maen nhw’n cael eu hystyried yn fwy safonnol oherwydd y cyfrwng yn hytrach nac oherwydd ei gynnwys. Tydy’r Blogiadur ddim yn anffodus ddim yn cynnwys llawer o blogiau mwyf prysur na beiddgar, sydd ddim yn help’ur achos. Falle bod angen ailfrnadio fathu enw newydd i flogiau Cymraeg, rhywbeth henffasiwn a chrand – beth am Cofnodiolion?

  Reply

Gadael Ateb

Ni fydd dy gyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *